Skip to main content

PERM HIRING: ICT-manager (v/m) voor de technische coördinatiecel

bxl START DATE: TBD DEADLINE: 2024-05-24

Hoofdtaken

 

        - Rol van projectmanager

 • SPOC (single point of contact) tussen de verschillende UI-partners (uitbetalingsinstellingen), ATOS, SMALS en met sociale instanties (RVA, KSZ,...);
 • Coördineert en controleert alle noodzakelijke acties om ervoor te zorgen dat projecten worden uitgevoerd volgens de vooraf bepaalde kwaliteit, timing en budget. Geeft de verantwoordelijken van de verschillende UI’s formeel feedback over de voortgang van het project en organiseert op gezette tijden (eventueel op afstand) vergaderingen om de status van de verschillende projecten toe te lichten;
 • Is verantwoordelijk voor de opvolging van Change Requests (CR's) en bespreekt die met de verschillende UI’s. Is dan ook in staat om een raming van de werklast van een gegeven uit een CR te maken, de kostprijs ervan te bepalen of op zijn minst in te schatten;
 • Evalueert en begeleidt analyse-opdrachten en de uitvoering ervan;
 • Neemt deel aan en coördineert de verschillende werkgroepen, stelt een rapport op en zorgt voor de opvolging van de gemaakte afspraken;
 • Legt op gezette tijden dashboards voor of biedt de UI’s de mogelijkheid om ze op te vragen zodat een overzicht van het aantal bewegingen (push & pull berichten - statistieken) kan worden gepresenteerd per UI;
 • Bereidt de besprekingen voor over de contracten met leveranciers en onderaannemers.
 
 • IT-architectuur
 • Moet als technisch adviseur betrokken worden bij of op zijn minst op de hoogte zijn van de beslissingen die op infrastructuurniveau worden genomen.
 • Voert een diepgaande studie naar de IT-architectuur en helpt bij het ontwerpen van nieuwe projecten
 • Zorgt ervoor dat documentatie wordt opgesteld en bijgewerkt en valideert ze.
 
 • Website
 • Zorgt voor het onderhoud van de website;
 
 • Databank
 • Zorgt ervoor dat databanken worden gedocumenteerd en bijgewerkt en valideert ze ;
                

Profiel

 • Kennisniveau en ervaring:
  • Masterdiploma in informatica of gelijkwaardige ervaring;
  • Minimaal 5 jaar praktijkervaring;
  • Kennis van projectmanagement
  • In staat zijn om de UI-partners te ondersteunen en te adviseren in een voortdurend veranderende omgeving zodat ze op een serene en constante manier kunnen evolueren, met name door:
   • Een diepgaande kennis te hebben van technologieën met betrekking tot gegevensuitwisseling (protocollen, API, dataformats, enz.).
   • Vertrouwd te zijn met de normen voor databeveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.
   • software-architectuur te begrijpen.
   • technische concepten in begrijpelijke taal te kunnen uitleggen aan doelgroepen zonder technische achtergrond.
  • Managen van relaties met interne en externe stakeholders.
  • Kennis van regelgeving met betrekking tot gegevensbeheer en vertrouwelijkheid.
  • Kennis van de organisatie en werking van de sociale zekerheid is wenselijk.
  • Ervaring met reporting en het opstellen van dashboards
  • Ervaring met infrastructuur
 
 • Talenkennis
  • Goede actieve kennis van het Frans, Nederlands en Engels;
 
 • Gewenste werkhouding en vaardigheden:
  • Graag autonoom werken
  • Zin hebben voor initiatief
  • Communicatief en vlot aanspreekbaar zijn
 •  
 • Gebruikte technologieën
  • MS SQL server, MS Access en MS Excel voor het opmaken van diverse statistieken
  • HTML, Javascript/CSS voor aanpassing van de website, Java
  • Elektronische handtekening XADES, PADES
  • Elektronische certificaten
  • Webservices SOAP/REST
  • Container-apps en Kubernetes-objects
  • Springboot
 •  

  Wat bieden u

 • Een leerzame omgeving met ruimte voor initiatief en projectontwikkeling
 • Een overeenkomst voor onbepaalde tijd
 • Extralegale voordelen: groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en ecocheques
 • Werkweek van 38 uur
 • Telewerkmogelijkheden

 • Werkplek:
  InterUI
  Manhattan Center
  Bolwerklaan 21 B7
  1210 Brussel
 

Tâches principales 

 

        - Rôle de Project manager

 • SPOC (single point of contact) entre les différents partenaires OP (organismes de paiement), ATOS,SMALS et avec des institutions sociales (ONEM, BCSS,…) ;
 • Coordonne et contrôle toutes les actions nécessaires entreprises pour que les projets soient réalisés selon la qualité, le timing et le budget prédéfinis. Assure formellement le feedback de l’évolution du projet aux responsables des différents OP et organise des réunions à intervalles réguliers (éventuellement à distance) pour commenter le statut des différents projets ;
 • Est responsable du suivi des Change Requests (CR) et en discute avec les différents
OP. Pour ce faire, il est capable d’estimer la charge de travail d’une donnée d’une CR, d’en déterminer le coût ou au moins de l’évaluer ;
 • Evalue et encadre les missions d’analyse et leur exécution ;
 • Participe et coordonne les différents groupes de travail, en établit un rapport et assure le suivi des accords convenus ;
 • Soumet à intervalles réguliers des tableaux de bord ou offre aux OP la possibilité de les demander pour qu’un aperçu du nombre de mouvements (messages push & pull - statistiques) puisse être présenté par OP ;
 • Prépare les discussions des contrats avec les fournisseurs et les sous-traitants.
 
 • Architecture informatique
 • Doit être impliqué ou au moins informé, en tant que consultant technique, des décisions qui sont prises au niveau de l’infrastructure.
 • Approfondit l’architecture informatique et aide à la conception de nouveaux projets 
 • Veille à ce que la documentation soit rédigée et mise à jour et la valide.
 
 • Site Internet 
 • Assure la maintenance du site Internet ;
 
 • Banque de données
 • Veille à ce que les banques de données soient documentées et mises à jour et les valide ;
                

Profil  

 • Niveau d’études et d’expérience :
  • Master à orientation informatique ou expérience équivalente ;
  • Expérience pratique d’au moins 5 ans ;
  • Connaissance de management de projets
  • Capacité d’accompagner et conseiller les partenaires OP dans un environnement en mutation constante afin de leur permettre d’évoluer de manière sereine et constante notamment grâce à :
   • Une compréhension approfondie des technologies liées aux échanges de données (protocoles, API, formats de données, etc.).
   • Une familiarité avec les normes de sécurité et de confidentialité des données.
   • Des capacités à comprendre les architectures logicielles .
   • Des capacités à traduire des concepts techniques pour des audiences non techniques.
  • Gestion des relations avec les parties prenantes internes et externes.
  • Connaissance des réglementations liées à la gestion des données et de la confidentialité.
  • Connaissances de l’organisation et du fonctionnement de la sécurité sociale souhaitées.
  • Expérience dans l’établissement de rapports et tableaux de bord 
  • Expérience en matière d’infrastructure 
 
 • Connaissances linguistiques
  • Bonne connaissance active du français, du néerlandais et de l’anglais ;
 
 • Aptitudes de travail souhaitées :
  • Apprécie de travailler de façon autonome  
  • Sens de l’initiative
  • Communicatif, contact facile 
 • Technologies employées
  • MS SQL server, MS Access et MS Excel pour la confection de statistiques diverses
  • HTML, Javascript/CSS pour l’adaptation du Site Web, Java
  • Signature électronique XADES, PADES
  • Certificats électroniques
  • Webservices SOAP/REST
  • Applications containerisées et objets Kubernetes
  • Springboot
 

Nous vous offrons

 • Un environnement instructif avec de la place pour de l’initiative et développement des projets
 • Un contrat à durée indéterminée
 • Des avantages extralégaux : Assurance groupe, assurance Hospitalisation, Chèques repas et écochèques
 • Régime de travail de 38h par semaine
 • Possibilités de télétravail

Lieux de travail :
INTEROP
Manhattan Center
Avenue du Boulevard, 21 B7
1210 Bruxelles