Skip to main content

IT Technical Lead (.NET-Azure-O365)

Brussels START DATE: 2023-04-01 DEADLINE: 2023-03-26
For our client located in Brussels, Fujitsu is looking for a IT Technical Lead (.NET-Azure-O365):

Start date: 01/04/2023
Duration: until 31/12/2023
Languagerequirements: English, Dutch/French is a plus


Context:

Onze klant is een ingenieurs- en projectmanagementbedrijf
gespecialiseerd in spoortechniek en grote infrastructuurprojecten.
Onze klant voert haalbaarheidsstudies uit, stelt technische plannen
op en volgt de bouwwerken op. Dit werk wordt gedaan door
middel van vele moderne en onderling verbonden IT-applicaties
en -systemen.
Azure en M365 zijn belangrijkste platformen waarop onze klant
vertrouwt om zijn strategische doelstellingen te bereiken. Om de
realisatie van onze ambities te versnellen en te garanderen, zijn
we op zoek naar een Technical Lead die een transversale
sleutelrol (cross-team) zal spelen met onze project- en
operationele teams om hoogwaardige oplossingen te leveren.
Deze functie is 'Hands-on', dus een operationele achtergrond
(senior/lead developer type) is vereist omdat het nodig is om te
ontwikkelen.

Our client is an engineering and project management company
specialized in rail engineering and large infrastructure projects.
Our customer carries out feasibility studies, sets technical plans
and follows up the constructions. This work is done by
means of many modern and interconnected IT applications
and systems.
Azure and M365 are key platforms on which our customer
trusts to achieve its strategic objectives. To accelerate and guarantee the realization of our ambitions,
we are looking for a Technical Lead who will play a transversal
key role (cross-team) in our project and
operational teams to deliver high-quality solutions.
This role is 'Hands-on', so an operational background
(senior/lead developer type) is required because it is necessary to
develop.


Taken/Tasks:

Zorg voor technische oplossingen in overeenstemming met de
eisen.
Neem het voortouw en leid prototyping, onderzoek en bepaalde
deliverables.
Verbeteren van de technische kwaliteit van bestaande applicaties
(en bijbehorende documentatie) en monitoren van
marktontwikkelingen (innovatie).
Werk samen met ontwikkelaars, analisten, systeemingenieurs en
devops om een vlotte levering EN onderhoud van projecten te
garanderen.
Mentor ontwikkelaars door advies en begeleiding te geven over
technische aspecten.
Bijdragen aan technische roadmaps voor projectoplevering
Ondersteun architecten om ervoor te zorgen dat best practices
voor software en technische principes in overweging worden
genomen.
Help het management om de ontwikkelingsassen te identificeren
(mensen, processen, tools).


Provide technical solutions in accordance with the
demand.
Take the lead and lead prototyping, research and certain
deliverables.
Improving the technical quality of existing applications
(and related documentation) and monitoring of
market developments (innovation).
Work with developers, analysts, systems engineers and
devops to ensure smooth delivery AND maintenance of projects.
Mentor developers by providing advice and guidance on
technical aspects.
Contribute to technical roadmaps for project delivery
Support architects to ensure best practices.
for software and technical principles are considered.
Help management identify development axes
(people, processes, tools).

Technische skills/Technical skills:

Minimum 7 jaar/years: .NET
Minimum 5 jaar/years: Microsoft Azure PaaS, SaaS : iPaaS (APIM,
Service Bus, Event Grid), Data Storage, Messaging, Identity
(AAD), Security, Hybrid connectivity, Function/Web/Logic apps,
Minimum 3 jaar/years: Microsoft 365 (Power Platform, Sharepoint)
DDD
EDA
Messaging
Microservices
CQRS
Event-Sourcing
SOLID
CI/CD
(cloud) design patterns
Containerization (Docker)


Soft skills:

Driven
Motivated
Autonomous
Team-player
Proactive communicator