Skip to main content

Business Analyst

Sint-Joost-Ten-Node START DATE: TBD DEADLINE: 2024-05-24
For our customer Niras in Brussels, Fujitsu is looking for a Business Analyst.

Start: June 2024
First contract until the end of the year
Language requirements: NL + FR (active knowledge in both mandatory)
 

About


Context van de functie

Als ervaren Business Analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van bedrijfsprocessen, het identificeren van verbeteringsmogelijkheden en het bieden van strategisch advies om de prestaties en efficiëntie te optimaliseren. Je werkt nauw samen met verschillende afdelingen om inzicht te krijgen in hun operationele behoeften en uitdagingen.

Je vertaalt deze inzichten naar bruikbare analyses en aanbevelingen die de besluitvorming ondersteunen en bijdragen aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen.


Wat doe je concreet als Business Analist?

? Analyseren van bedrijfsprocessen en identificeren van verbeteringsmogelijkheden om zo mee te helpen aan de doelstellingen m.b.t. digitale transformatie
? Verzamelen, interpreteren en documenteren van bedrijfsbehoeften in zowel het Nederlands als het Frans.
? Uittekenen van processtromen en -modellen, en optimalisatievoorstellen ontwikkelen om operationele efficiëntie te verbeteren.
? Samenwerken met belanghebbenden om behoeftes te verzamelen, te valideren en te helpen vertalen naar concrete oplossingen.
? Toepassen van methodieken en tools voor behoefteanalyse.
? Ondersteunen bij het ontwerpen en implementeren van oplossingen, waarbij rekening wordt gehouden met zowel functionele als technische aspecten.
? Monitoren van de prestaties en het effect van genomen maatregelen, en waar nodig aanpassingen voorstellen.
? Op basis van het resultaat van de procesanalyse en de bedrijfsbehoeften mock-ups maken met een voorstel van digitale oplossing rekening houden met de gekozen software.


Welke vaardigheden heb je nodig om in deze job te starten?

? Je hebt een bachelor- of masterdiploma in bedrijfskunde, economie, informatica of een gerelateerd vakgebied.
? Je hebt ten minste vijf jaar ervaring als business analist of in een vergelijkbare rol.
? Je hebt een uitstekende kennis van zowel het Nederlands als het Frans, zowel mondeling als schriftelijk.
? Je bent bekend met methodieken rond behoefteanalyse, procesmodellering en optimalisatie.
? Je beschikt over kennis van Enterprise Architect.
? Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van business analyse voor documentbeheersystemen en/of ERP-systemen.
? Je beschikt over sterke analytische vaardigheden en het vermogen om complexe problemen te analyseren en op te lossen.
? Je hebt een pro-actieve houding en vermogen om zelfstandig te werken, met een sterke focus op resultaten.
? Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om effectief te communiceren met verschillende belanghebbenden.


Contexte de la fonction

En tant que business analyst expérimenté, il vous incombe d'analyser les processus opérationnels, d'identifier les possibilités d'amélioration et de fournir des conseils stratégiques afin d'optimiser les prestations et l'efficacité. Vous travaillez en étroite collaboration avec différents services afin de comprendre leurs besoins et défis opérationnels.

Vous traduisez ces informations en analyses et recommandations exploitables qui soutiennent le processus décisionnel et contribuent à la réalisation des objectifs opérationnels.


Que faites-vous au juste en tant que business analyst?

? Analyser les processus opérationnels et identifier les opportunités d'amélioration pour aider à atteindre les objectifs de la transformation numérique.
? Recueillir, interpréter et documenter les besoins opérationnels en néerlandais et en français.
? Définir les flux et les modèles de processus et élaborer des propositions d'optimisation afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle.
? Collaborer avec les parties prenantes pour recueillir, valider et aider à traduire les besoins en solutions concrètes.
? Appliquer des méthodologies et des outils pour l'analyse des besoins.
? Soutenir la conception et la mise en œuvre de solutions, en tenant compte des aspects fonctionnels et techniques.
? Contrôler les prestations et l'impact des mesures prises et proposer des ajustements si nécessaire.
? Sur la base des résultats de l'analyse des processus et des besoins opérationnels, créer des maquettes avec une proposition de solution numérique en tenant compte du logiciel choisi.


Quelles compétences attendons-nous de vous?

? Vous êtes titulaire d'une licence ou d'une maîtrise en gestion d'entreprise, en économie, en informatique ou dans un domaine connexe.
? Vous avez au moins cinq ans d'expérience en tant que business analyst ou dans une fonction similaire.
? Vous avez une excellente connaissance du néerlandais et du français, tant à l'oral qu'à l'écrit.
? Vous connaissez les méthodologies d'analyse des besoins, de modélisation et d'optimisation des processus.
? Vous maîtrisez Enterprise Architect.
? Vous avez une expérience avérée en business analysis des systèmes de gestion des documents et/ou des systèmes ERP.
? Vous avez de solides compétences analytiques et la capacité d'analyser et de résoudre des problèmes complexes.
? Vous avez une attitude proactive et une capacité à travailler de manière indépendante, tout en vous concentrant sur les résultats.
? Vous avez d'excellentes compétences en matière de communication et êtes capable de communiquer efficacement avec les différentes parties prenantes.